Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon a főtevékenységként vegyestermékkörű nagykereskedelmet folytató Nyester Könyvelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tevékenységei során kezelt személyes adatokról, figyelemmel a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben ("Infotv."), illetve a 2018. május 25-től alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében ("GDPR") foglalt tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére.

 

 1. Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Nyester Könyvelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1183 Budapest, Tompa M.u.14.

Cégjegyzékszám: 01-09-465148

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12093874-2-43

adatkezelésért felelős személy: Parrag Zoltán

e-mail cím: zoli@nyester.hu

telefonszám: 06 30 933 1773

 

 1. A Tájékoztató alkalmazása - az adatgyűjtés ténye és az érintettek köre

Jelen Tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a tevékenységeinek gyakorlása során a természetes vagy jogi személy ügyfeleivel (a továbbiakban: „Ügyfél”) megkötendő – nem munkavállalási célú -szerződések megkötése, illetve teljesítése során az Ügyfél által, illetve az Ügyfél képviselőjeként vagy más módon az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy (a továbbiakban együtt: „Érintett”) által az Adatkezelőnek átadott adatok adatkezelésére terjed ki.

 

 1. Az adatkezelés alapelvei

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, valamint átlátható módon kezeli és az adatkezelés során mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat.

 

Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel.

 

Adattakarékosság

Az Adatkezelő a tevékenysége során kizárólag az Érintettek azon személyes adatait kezeli, melyek az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek, szükségesek és relevánsak.

 

Pontosság

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

 

Korlátozott tárolhatóság

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az 5.3 pontban meghatározottak szerint kezeli.

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

5.1       Az adatkezelés célja               

A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelőnek a tevékenysége során, az Adatkezelő Ügyfeleivel történő szerződések megkötése, valamint teljesítése illetve az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján azok marketing célból való (hírlevelek, ajánlatok küldése) kezelése.

5.2       Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő tevékenységének gyakorlása során végzett adatkezelésnek jogalapja:

 • az Érintettek önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

 

5.3       Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama, amennyiben az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy az Érintett adatainak megszerzésétől számított 5 év, mely idő elteltét követően az adatkezelés szükségességét az Adatkezelő háromévente felülvizsgálja, és szükség esetén az Érintett hozzájárulását megújítja. Amennyiben az adatkezelésre szerződéses kötelezettség vagy jogszabályi előírás teljesítése miatt a fentieknél hosszabb idei szükséges, úgy az adatok megőrzésére Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig köteles.

 

A tárolási cél megszűnése (pl. hírlevelünkről való leiratkozás) vagy a törvényben előírt megőrzési idő lejárta esetén az érintett személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük vagy kezelésüket korlátozzuk. Az adatok anonim formában történő további felhasználására való jogunkat fenntartjuk.

Amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján jogi igény érvényesítéséhez szükséges bizonyítékok biztosítására irányuló jogos érdekeink védelme céljából kerül sor, akkor az adatkezelés ilyen jellegű célja a jogszabályban előírt elévülési idő elteltével megszűnik; a Polgári Törvénykönyvben előírt, általános elévülési időtartam öt év.

Az esetleges anonimizálás jogalapjául ugyancsak a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szolgál. Jogos érdekünk a szolgáltatásaink fenntartása és optimalizálása.

5.4       Kezelt adatok köre

A kezelt személyes adatok körét a szerződéshez szükséges adatok adattartalma határozza meg. Ezen szerződések megkötése és teljesítése, mint adatkezelési cél során általában az alábbi adatok kezelése lehet szükséges:

Szerződő partner (cégnyilvántartás közhiteles adatai és / vagy partner adatszolgáltatása alapján): cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselő és / vagy kapcsolattartó neve, email, telefonszám, szállítási cím (ha székhelytől eltér)

Szerződő partner kapcsolattartója esetén: név, cégnév, telefonszám, e-mail cím.

 

Az Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel különleges adatokat.

 

 

II. ADATBIZTONSÁG, WEBOLDAL HASZNÁLATA

 

 1. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, jogosultalan személyek általi hozzáférés, megsemmisülése elleni védelméért.

 

 1. Felhasználói fiók

A vásárlói fiókokhoz és egyéb személyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés csak felhasználói azonosító és személyre szóló jelszó megadásával lehetséges. A felhasználói fiók lehetővé teszi, hogy mindig naprakészen tartsa a részünkre megadott elérhetőségi adatait, személyre szabott nagykereskedelmi árainkat lássa, megrendeléseket adjon le, megtekinthesse megrendelési előzményeit, anélkül, hogy újra meg kellene adnia adatait, és egyéb szolgáltatásokat vehessen igénybe.

A weboldalunkhoz való hozzáférésekhez kapcsolódóan szervereinken adat- és rendszerbiztonsági okokból átmenetileg, alapvetően azonban legfeljebb 30 napig tárolunk elsődlegesen olyan technikai adatokat, melyek az azonosítást esetlegesen lehetővé teszik (pl. IP-cím). Ezen adatok kezelése adat- és rendszerbiztonsági okokból a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint a rendszereink biztosítására és a visszaélések megelőzésére vonatkozó jogos érdekünk alapján történik.

 

 1. Sütik, technikai elemzések

3.1.      Weboldalunk sütiket használ, így gyűjtésre kerülnek a sütikre vonatkozó beállítás szerinti terjedelemben olyan személyre vonatkoztatható adatok, melyeket böngészője automatikusan küld szerverünknek. A sütik kis szövegfájlok, melyeket egy internet-böngésző a számítógépes rendszeren elhelyez és tárol. Az általunk használt olyan szolgáltatásokat, melyek sütiket és sütikhez hasonló technológiákat alkalmaznak, az alábbiakban meghatározott kategóriákba soroltuk:

A funkcionális szolgáltatások elengedhetetlenül szükségesek a weboldal üzemeltetéséhez és a szolgáltatások működtetéséhez, így az ebbe a kategóriába tartozó sütik és szolgáltatások az általunk nyújtott szolgáltatások használatához elengedhetetlenül szükségesek, letiltásukra ezért nincs mód.

Az egyéb szolgáltatások használatához kapcsolódó sütiket és szolgáltatásokat csak kifejezett hozzájárulás alapján használjuk. Egyebekben felhasználói profilozást nem végzünk.

3.2.      Fentieken túlmenően webes elemzésekhez, statisztikák készítéséhez és online marketing célokra különböző technikai eszközöket használunk:

 

Hotjar:

 

A Hotjar segítségével a weboldalunkat felkereső egyedi látogatók interakciói kerülnek álnevesített formában rögzítésre.. Az összegyűjtött információk nem személyes jellegűek, azokat a Hotjar Ltd. menti, azonban nem továbbítja azokat harmadik feleknek.

 

Google Analytics:

 

A Google Analitycs segítségével az olalra látógatók számát, füldrajzi elhelyezkedését, az oldalon töltött időt, visszatérő látogatók arányát mérjük anoním módon.

 

3.3.      Adattovábbítás harmadik fél részére

 

A felhasználók adatainak harmadik fél, mint pl. külső szolgáltatók részére való továbbítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatások nyújtásához ill. az adatszerzés és adattárolás által elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges, és amennyiben ehhez hozzájárulását adta, vagy az adattovábbításnak más jogalapja van.

Amennyiben olyan harmadik országba továbbítunk személyes adatokat, ahol a GDPR szerinti védelmi szint nem érvényesül, megtesszük a jogszabályi előírások szerint szükséges megfelelő intézkedéseket.

Hatóságok és más állami intézmények részére csak jogszabályi kötelezettség fennállta esetén továbbítunk személyes adatokat.

 

III. SZOLGÁLTATÁSOK

 

Személyes adatok továbbítása harmadik fél részére megrendelések teljesítéséhez

Adatait – a rendelés lebonyolításához szükséges mértékben – a kiszállítással megbízott szállítmányozócégek vagy a fizetés lebonyolításával megbízott pénzügyi szolgáltatók, valamint – adott esetben – inkasszálást végző szolgáltatónk, vagy jogi képviselőnk részére továbbítjuk.

 

Az „online megrendelés házhoz szállítással” szolgáltatásunk keretében leadott online rendelések esetében az értékesítő és a szerződő partner a Magyar Posta Zrt., vagy a Pannon Express Kft.

A megadott adatokat rendelése lebonyolításához használjuk fel.

 

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 1. Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

 

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levelében vagy elektronikus úton az Adatkezelő alábbi elérhetőségei útján:

E-mail: zoli@nyester.hu

Cím: 1183 Budapest, Tompa M.u.14.

Telefonszám: 06 30 933 1773

 

 1. Az Érintett az Infotv. alapján kérelmezheti az Adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt (vagy az esetlegesen rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben személyes adatai kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogainak feltételezett megsértése esetére Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt vagy az Infotv. 22. § szerint az Érintett bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A NAIH elérhetőségei:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11-

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

telefonszám: +36 (1) 391-1400;

honlap címe: www.naih.hu

 

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

 A Tájékoztató hatályba lépése

Jelen Tájékoztató 2022. október 20. napjától hatályos.